Warunki budowy pomostów

W związku z dużą ilością zapytań odnośnie warunków budowy pomostów poniżej zamieszczamy krótką instrukcję jak wygląda procedura administracyjna związana z budową pomostów.

Na wykonanie urządzeń wodnych – pomostów, ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę podmiot (inwestor) powinien spełnić następujące warunki:

 1. Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydaje Wójt Gminy.
 2. Uzyskać decyzję pozwolenie wodno-prawne – wydaje właściwy Starosta.
 3. Uzyskać zgodę na prawo dysponowania gruntem na cele budowlane – wydaje właściwy Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Do wniosku należy załączyć kopię mapy ewidencyjnej z naniesionym pomostem i jego wymiarami (mapę można uzyskać w Starostwie).
 4. Uzyskać decyzję – pozwolenie na budowę lub zawiadomienie o przyjęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych – wydaje właściwy Starosta.
 5. Powiadomić Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy o rozpoczęciu  i zakończeniu prac.

Dodatkowo należy:

 • zapewnić swobodny dostęp do wody pasem szer. min. 1,5 m od linii brzegowej (nie wolno grodzić, nie wolno uniemożliwiać przechodzenia w tym pasie),
 • wywiesić na pomoście tablicę identyfikacyjną z numerem pomostu nadanym przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 • utrzymać czystość i porządek w obrębie budowli,
 • utrzymać pomost w należytym stanie technicznym, a po okresie jego eksploatacji rozebrać całkowicie pomost łącznie z usunięciem pali z dna jeziora.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późn. zm.
 3. Kodeks postępowania administracyjnego